เงื่อนไขการใช้บริการ

1. กฏระเบียบในการลงทะเบียน

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการทำธุรกรรมด้านรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น ทางเว็บไซต์ ngernpowerauto.com จะไม่จำกัดจำนวนลงประกาศขายรถบนเว็บไซต์ของเรา

 – ผู้ลงประกาศบน ngernpowerauto.com จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อความถูกต้องของเนื้อหาของประกาศนั้นๆ และการซื้อขายระหว่างทั้งสองฝ่าย

 – ประกาศจะต้องเขียน สะกดคำ ให้ถูกต้องตามคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาไทย

 – ข้อความไม่ได้มีเนื้อหาอย่างอื่นนอกจากการซื้อขายรถ

 – ในแต่ละประกาศจะต้องประกาศขาย รถ เพียง 1 คันเท่านั้น

 – เนื้อหาของประกาศจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับรถที่จะขาย และรถที่ประกาศนั้นจะต้องมีสถานะทำธุรกรรมได้

 – รูปภาพในประกาศจะต้องถูกต้องตามรูปร่างจริงของรถ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ และไม่แนบลิงก์ของเว็บไซต์อื่น ๆ ในประกาศขายรถ ทาง ngernpowerauto.com จะไม่ระงับข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปภาพในประกาศและรูปร่างจริงของรถ

 – ไม่ลงประกาศขายรถซ้ำกับประกาศที่มีอยู่แล้ว

 – ประกาศทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและอนุมัติโดยพนักงานของ ngernpowerauto.com การอนุมัติประกาศไม่ได้หมายความว่า ngernpowerauto.com ยืนยันหรือจะรับผิดชอบต่อความถูกต้องของประกาศ หรือการซื้อขายระหว่างทุกฝ่าย เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขประกาศให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
และปฏิเสธประกาศใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎระเบียบนี้ หรือละเมิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

    • สแปม ลงหลายประกาศที่มีเนื้อหาเดียวกัน จากหลายบัญชีที่ต่างกัน หรือประกาศขายมากกว่า 1 สินค้าใน 1 ประกาศ

    • มีการหลอกลวง มีความไม่โปร่งใส ตามคำแจ้งเตือนของผู้ใช้อื่นๆ และได้ยืนยันโดยพนักงานของ ngernpowerauto.com

    • ไม่ชำระค่าบริการตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ โดยทาง ngernpowerauto.com มีสิทธิยุติการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเกิดปัญหาอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากการให้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หากมีข้อสงใสใด ๆ เกี่ยวกับการลงประกาศและการจัดการบัญชี สามารถติดต่อที่ผ่ายบริการลูกค้าของ ngernpowerauto.com เพื่อรับการช่วยเหลือและให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ

2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เพื่อให้ทาง ngernpowerauto.com สามารถมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับท่าน ทางเราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการในขั้นต่อไป

  ก. ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ เพศ)

  ข. ข้อมูลติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ ที่รับจดหมาย อีเมล หมายเลขโทรสาร)

  ค. เว็บไซต์ของผู้สมัครสมาชิก

  ง. สินทรัพย์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของและประกาศขาย (หมายถึง รถยนต์ในเว็บไซต์)

3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาง ngernpowerauto.com ได้เก็บจากผู้ใช้บริการ (ตามที่ระบุใน ข้อ 2.) ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพัฒนาการให้บริการและการดูแลประกาศบนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

  ก. ควบคุมการลงประกาศขายรถ และตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์

  ข. ควบคุมการลงประกาศโปรโมชั่น และการให้ข้อมูลโปรโมชั่นกับลูกค้า เช่น ข้อมูลโปรโมชั่นอัพเดทล่าสุด การเสนอราคาสินค้าหรือบริการใหม่

  ค. ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้กับลูกค้า

  ง. ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

  จ. รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอของลูกค้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้ามีความต้องการ

ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุในข้างต้น ทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้า และหากท่านปฏิเสธการให้ข้อมูล ทางบริษัทจะไม่รับรองด้านการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน

4. วิธีการเก็บข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวได้เก็บรวบรวมผ่านทางแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นสมาชิกและฟอร์มกรอกข้อมูลเมื่อมีการลงประกาศ

5. ระยะเวลาการปรากฏข้อมูล

 – ngernpowerauto.com จะรักษาสิทธิปรากฏข้อมูลที่ลูกค้าลงประกาศในระบบภายในของเราในระหว่างการให้บริการกับลูกค้า หรือจนกว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการประกาศ

  – ngernpowerauto.com จะให้สิทธิยกเลิก และแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (รถยนต์) ให้แก่ลูกค้า ถ้าผู้ลงประกาศไม่ได้ใช้ข้อมูลภายใน 90 วัน ระบบจะลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

6. การรับรองข้อมูลส่วนตัว

  – ทางเว็บไซต์ ngernpowerauto.com จะใช้วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม อาทิ การพิจารณาการจัดเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ การเปิดเผยหรือทำลายข้อมูล จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ชอบรถ จำกัด เท่านั้น ที่สามารถเข้าปฏิบัติหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้ และหากพบว่ามีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ทางบริษัทยินดีที่จะดำเนินการตามสมควร อาทิ การยกเลิกจ้างงาน และการดำเนินคดีทางอาญา

  – ผู้ใช้งานทุกท่านมีหน้าที่รักษารหัสการเข้าใช้งานเป็นความลับ โดยทาง ngernpowerauto.com ขอรับรองการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้บริการและไม่เปิดเผยให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก้บรักษาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีไฟร์วอลล์

  – กฎระเบียบความเป็นส่วนตัวอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่คล้ายคลึง
ngernpowerauto.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาด

  – เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลถ้าจำเป็นในการปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัยของ ngernpowerauto.com และผู้อื่น หรือเมื่อมีการเรียกร้องสิทธิ์จากลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ละเมิดกฎหมายของผู้ลงประกาศ หรือเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอให้ข้อมูล

  – ผู้ลงประกาศจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องและข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ลงประกาศ

7. นโยบายความปลอดภัยส่วนบุคคล และ Cookies

บริษัทชอบรถ คือผู้ให้บริการ ngernpowerauto.com ตลาดสำหรับซื้อขายรถยนต์มือสอง ได้มีการให้บริการสมาชิก โดยที่สมาชิกจะต้องกำหนดบัญชีเพื่อเก็บข้อมูล ตลอดจนรหัสผ่าน รวมถึงในส่วนของผู้ชมทางเว็บไซต์ได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลเว็บคุกกี้ (cookie) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์โดยเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจดจำข้อกำหนดต่าง ๆ จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราตระหนักและเข้าใจถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งหมดเป็นไปตามหลักมาตรฐาน

คุกกี้เพื่อระบุตัวตน เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการของเรา คุกกี้ในการบันทึกรูปแบบ การตั้งค่าต่าง ๆ ช่วยให้เว็บไซต์ของเราในการจดจำข้อมูลซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการแสดงผล เช่น ภาษาที่ท่านตั้งค่า หรือโลเคชั่นที่ท่านอยู่ ยกตัวอย่างเช่น

  – เราใช้คุกกี้ภายในบริการเพื่อบันทึกว่าท่านได้ดูรถคันไหนไปแล้วบ้าง

  – บันทึกการตั้งค่าของท่าน ที่เกี่ยวข้องของ

คุกกี้เพื่อประสิทธิผล เพื่อปรับปรุงความเร็ว สมรรถนะ และประสิทธิผลของบริการของเรา

คุกกี้เพื่อปรับปรุงโฆษณา นำเสนอให้เหมาะสมตามความชอบของท่าน และส่วนหนึ่งเป็นบริการ Third Party

8. การลบข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคล และการสมัครใช้งานบนเว็บไซต์ ngernpowerauto.com สามารถติดต่อทีมงานโดยตรงผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 093-130-4098 (ในเวลาทำการ)

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ หรือมีคำถามที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อทาง บริษัท เงินพาวเวอร์ จำกัด ได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์